Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 „gastro-discount.pl”

 

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Kupującego. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

 

§  1 [Definicje]

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.      Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego „Gastro-discount.pl”

 

2.      Sprzedawca – Krzysztof Kasperski, ul. Poznańska 82a/9, 60-185 Skórzewo zarejestrowana w pod numerem NIP: 788-141-10-88  REGON: 383465618

 

3.      Sklep Internetowy – należący do Sprzedawcy serwis internetowy dostępny podadresem https: Gastro-discount.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać zakupu produktu.

 

4.      Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej orazosoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień

                                                                                                                                 

 

5.      Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośredniodo zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę produktu.

 

6.      Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym.

 

7.      PAYPAL PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349. paypal@mail.paypal.pl

 

8.      Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).

9.      Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

§2 [Postanowienia ogólne]

 

1.      W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów przez sieć Internet. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla Konsumentów.

 

2.      Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego. Kupujący w każdym czasie może zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://Gastro-discount.pl  oraz w siedzibie Sprzedawcy.

 

3.      Sprzedawca prezentuje w Sklepie Internetowym Produkty, które mogą stać się przedmiotem Zamówienia i późniejszej umowy sprzedaży.

 

 

4.      Prezentowane w Sklepie Internetowym Produkty (ich zdjęcia, tabele rozmiarów, opisy) są starannie przygotowywane i mają odpowiadać rzeczywistemu stanowi Produktów.

 

5.      Materiały użyte do prezentacji Produktów, tj. zdjęcia Produktów, dane techniczne, opisy Produktów stanowią własność Sprzedawcy, której przysługują do tych materiałów prawa autorskie. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach, bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

6.      Zamówienia i zakupy w Sklepie Internetowym może złożyć Kupujący.

 

7.      Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i są podane w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT oraz netto bez podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłek.

 

8.      W celu prawidłowego dokonania zakupu, komputer z którego wykonywany jest zakup powinien być wyposażony w aktualną wersję jednej z najpopularniejszych przeglądarek internetowych (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Explorer).

 

9.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

§  3 [Zasady rejestracji i składania zamówień]

 

1.      Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu się Kupującego w Sklepie Internetowym lub bez rejestrowania konta w Sklepie internetowym (Gościnne Zakupy).

 

2.      Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

 

3.      Sprzedawca umożliwia Kupującemu złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach Gościnnych Zakupów w następujący sposób, kolejno:

 

O Kupujący składa Zamówienie poprzez wybranie na stronie Produktuopcji „Dodaj do koszyka”. W panelu „Koszyk” Kupujący wybiera ilość, sposób dostawy Produktu oraz sposób płatności. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez uruchomienie linku „Kupuję i płacę”; 

 

O Kupujący podaje dane personalne konieczne do złożeniaZamówienia i zakupu Produktu/ów znajdującego/ych się w Sklepie Internetowym. W przypadku podania danych niekompletnych lub nieprawdziwych, Zamówienie może zostać wstrzymane lub anulowane;

 

O Do złożenia Zamówienia przez Kupującego wymagana jestakceptacja Regulaminu Sklepu internetowego;

 

O Po zamówieniu przez Kupującego wybranych przez siebieProduktów, otrzymuje on wiadomość e-mail, w której poinformowany zostaje o przyjęciu Zamówienia.

 

4.      Rejestracja konta w sklepie internetowym Sprzedawcy jest bezpłatna i polega na utworzeniu indywidualnego konta Kupującego. Utworzenie konta następuje poprzez wybór zakładki „Moje konto” i wpisanie adresu e-mail oraz utworzonego przez Kupującego hasła. Podczas tworzenia konta Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.

5.      Na skutek utworzenia konta utworzony zostaje login Kupującego. Kupujący może logować się w Sklepie Internetowym podając swój adres e-mail lub login oraz hasło.

 

6.      Podanie danych personalnych Kupującego jest konieczne do złożenia zamówienia i zakupu Produktu/ów znajdującego/ych się w Sklepie Internetowym. W przypadku podania danych niekompletnych lub nieprawdziwych, zamówienie może zostać wstrzymane lub anulowane.

 

7.      Kupujący składa zamówienie poprzez wybranie na stronie Produktu opcji „Dodaj do koszyka”. W panelu „Koszyk” Kupujący wybiera ilość, sposób dostawy Produktu oraz sposób płatności. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez uruchomienie linku „Kupuję i płacę”.

 

8.      Kupujący może w każdym czasie usunąć konto w Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie usług elektronicznych rozwiązuje się natychmiastowo bez konieczności składania przez Kupującego dodatkowych oświadczeń.

 

9.      Produkty w Sklepie Internetowym mogą być zamawiane przez siedem dni w tygodniu całodobowo przez cały rok. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

10.  Po zamówieniu przez Kupującego wybranych przez siebie Produktów, otrzymuje on wiadomość e-mail, w której poinformowany zostaje o przyjęciu Zamówienia.

 

11.  Wszystkie Produkty uwzględnione na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

12.  Realizacja Zamówienia następuje w terminie do 7 dni roboczych od jego przyjęcia do realizacji.

 

13.  W przypadku niedostępności całości lub części Produktów objętych Zamówieniem w magazynie Sprzedawcy, Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. W takim przypadku do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji Zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości Zamówienia.

 

§  4 [Formy płatności]

 

1.      Na podstawie dokonanego zakupu przez Kupującego Sprzedawca wystawia dowód zakupu w postaci faktury VAT, przy czym wskazania numeru NIP Kupującego do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Kupującego. Fakturę VAT Sprzedający dostarcza wraz z zamówionymi Produktami.

2.      W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takich przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody. Na podstawie dokonanego zakupu przez Kupującego Sprzedawca wystawia dowód zakupu w postaci – faktury VAT.  Gdy z uwagi na wydłużony z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin dostawy nie będzie odpowiedni dla Kupującego, Kupujący może odstąpić od umowy niezwłocznie powiadamiając o tym Sprzedawcę. 

3.      W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4.      Zapłata za Zamówienie oraz ewentualną przesyłkę może nastąpić:

O   Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;

O   Poprzez PAYPAL

 

5.    Dane do przelewu dla płatności w PLN: PLN    67105015201000009267307065

 

 

6.    W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za Zamówienie w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, momentem dokonania płatności jest data uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

7.    PAYPAL PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349. paypal@mail.paypal.pl

 

§  5 [Dostawa i transport]

 

1.      Produkty Zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej wybranej przez Sprzedawcę, bądź dostarczane transportem własnym Sprzedawcy.

 

2.      Dostarczenie Produktu na terenie Polski następuje w terminie od 1 do 3 dni roboczych, od momentu potwierdzenia Zamówienia lub dokonania przelewu w przypadku wyboru takiego sposobu zapłaty.

3.      Koszt dostarczenia Produktu/ów na terenie Polski pokrywa Kupujący.

 

4.      Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia z Kupującym innej formy przesyłki. W szczególności istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. Odbioru osobistego Produktów może dokonać sam Kupujący lub osoba posiadająca stosowne pisemne upoważnienie od Kupującego.

 

            Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Produktów odbywa się wyłącznie  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. )

6.      W przypadku chęci wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący powinien skontaktować się z działem handlowym mailowo: info@gastro-discount.pl lub telefonicznie: 0048 502 194 166 w celu indywidualnego omówienia warunków realizacji zamówienia, w szczególności warunków dostawy i płatności.

 

7.      Sprzedawca informuje, że:

 

O   Z chwilą wydania Produktu Kupującemu lub przedstawicielowi firmy spedycyjnej na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

      W razie konieczności składowania przez Sprzedawcę Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztem składowania w wysokości 0,25 % kwoty Zamówienia

 

O   Przyjęcie przesyłki z Produktem przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie chyba, że:

 

     Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

 

     Zaniechano takiego stwierdzenia z winy firmy spedycyjnej;

 

     Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa firmy spedycyjnej;

 

     Szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 3 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem;

Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 

8.      W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Kupujący powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od firmy spedycyjnej.

 

 

§  6 [Gwarancja jakości]

 

1.      Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym są Produktami fabrycznie nowymi i wolnymi od wad. Produkty posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Polski.

 

2.      Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane Produkty na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktów.

 

3.      Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie obejmuje wad i usterek Produktów, które powstały po wydaniu Produktów Kupującemu, za które Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność.

 

4.      W przypadku stwierdzenia usterki w momencie odbioru Produktów, należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 

§  7 [Reklamacje]

 

1.      Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2.      Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

3.      Kupujący uprawniony jest do składania reklamacji w przypadku niezgodności zakupionych Produktów z umową sprzedaży.

 

4.      Reklamacje można składać w formie pisemnej kierując je na adres Sprzedawcy, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu

 

5.      Reklamację Sprzedawca rozpatrzy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

 

6.      Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest przesłanie do Sklepu reklamowanego Produktu, Kupujący powinien odesłać go niezwłocznie.

 

7.      Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na Produkt wolny od wad albo usunie wadę.

 

8.      Jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, Kupującemu przysługuje prawo do żądania obniżenie ceny lub odstąpienia od umowy.

 

 

 

9.      Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna.

 

10.  Celem zapewnienia skutecznego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego oświadczenie reklamacyjne powinno wskazywać dane umożliwiające identyfikację transakcji i dane personalne Kupującego wskazane w formularzu Zamówienia a także numer zamówienia, opis przyczyny reklamacji oraz czasu i okoliczności powstania wady Produktu. Ponadto Kupujący powinien wskazać, czy żąda naprawy Produktu, jego wymiany czy obniżenia lub zwrotu ceny.

 

 

 

 

§8 [Ochrona danych osobowych]

 

1.      Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

 

O   Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

 

Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób których dane dotyczą;

 

Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 

Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 

       Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 

Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 

Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

O   Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 

O   Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

2.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

 

3.      Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

O   Prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

O   Prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

O   Prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,

 

prostowania, usuwania;

O   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

 

O   Prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 

4.      Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba, że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 

5.      Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego i niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

1)nazwisko i imiona Kupującego ;

 

2)stały adres zamieszkania;

3)adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

 

4)adresy poczty elektronicznej Kupującego;

5)numer telefonu;

 

6.      Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Kupującego dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Kupującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

§  9 [Newsletter]

 

1.      Kupujący posiada możliwość zaprenumerowania Newslettera tworzonego i przesyłanego przez Sprzedawcę. Newsletter jest wysyłany na podany przez Kupującego na adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością i ofertą Sprzedawcy;

 

2.      Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne.

 

3.      Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Kupującego, który wyraził chęć jego otrzymywania. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą Newslettera.

 

4.      Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z dalszego otrzymywania Newslettera.

 

§  10 [Polityka prywatności]

 

1.      W celu optymalizacji treści dostępnych w serwisach Sprzedawcy, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego Kupującego, jak również dla celów reklamowych i statystycznym Sprzedawca korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Kupującego.

 

2.      Pliki cookies Kupujący może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 

3.      Dalsze korzystanie z serwisów internetowych Sprzedawcy, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż Kupujący akceptuje politykę stosowania plików cookies.

 

§12 [Postanowienia końcowe]

 

1.        Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą w ramach działalności Sklepu Internetowego jest prawo polskie.

2.        W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.        Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

4.        Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 roku.

 

5.        W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie między Sprzedawcą a Kupującym obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.

6.        Aktualna treść Regulaminu jest stale dostępna na stronie Sklepu Internetowego oraz dostarczana nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

7.        Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane na stronie Sklepu Internetowego i będą obowiązywały od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zawierać będzie datę jego ukazania się na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku, w którym zmiany Regulaminu zostaną wprowadzone po złożeniu Zamówienia, Strony takiego Zamówienia obowiązuje dotychczasowa treść Regulaminu. Strony są związane treścią Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlony